dotpay/magento2-payment dev-master

Integration with Dotpay payments

Type

magento2-module

License

GPL-3.0

Requires
Requires (dev)

None

Suggests

None

Provides

None

Conflicts

None

Replaces

None

Moduł płatności Dotpay dla Magento 2.1

Niniejszy moduł płatności jest przygotowany dla Magento w wersji 2.1 i wyższych.

Instrukcja instalacji

  1. Proszę przejść do katalogu głównego instalacji sklepu Magento
  2. Należy się upewnić, czy w pliku composer.json Magento są dodane repozytoria Dotpay. Jeśli nie, trzeba wywołać następujące komendy: ` composer config repositories.dotpaySDK vcs https://github.com/dotpay/PHP-SDK

composer config repositories.magento2-payment vcs https://github.com/dotpay/magento2-payment

3. Instalacja modułu następuje przy pomocy narzędzia *composer*. W katalogu głównym Magento należy wywołać następujące komendy:

composer require dotpay/magento2-payment

composer update

php bin/magento module:enable Dotpay_Payment

php bin/magento setup:upgrade

4. Jeśli potrzeba kompilacji wstrzykiwanych zależności oraz plików statycznych, należy wywołać poniższe komendy:

php bin/magento setup:di:compile

php bin/magento setup:static-content:deploy


Odinstalowanie
-------------
1. Proszę wykonać poniższą komendę w głownym katalogu Magento:

php bin/magento module:uninstall Dotpay_Payment -r -c


---------------------------------------

Dotpay payment module for Magento 2.1
===================
This module is prepared for **Magento version 2.1 and later**.
* Magento 2.0: [CLICK](https://github.com/dotpay/Magento2)
* Magento 1.x: [CLICK](https://github.com/dotpay/Magento-1.x)

Installation
-------------
1. Go to the main directory of your Magento installation
2. Make sure if the file *composer.json* of Magento contains repositories of Dotpay. If not, then execute following commands:

composer config repositories.dotpaySDK vcs https://github.com/dotpay/PHP-SDK

composer config repositories.magento2-payment vcs https://github.com/dotpay/magento2-payment

3. Innstallation of the payment module is realized by using the *composer*tool. Execute the following commands in the main directory of your Magento installation:

composer require dotpay/magento2-payment

composer update

php bin/magento module:enable Dotpay_Payment

php bin/magento setup:upgrade

4. If you need to compile Dependency Injection and static files, execute following commands:

php bin/magento setup:di:compile

php bin/magento setup:static-content:deploy


Uninstall
-------------
1. Execute the following command in the main directory of your Magento installation:

php bin/magento module:uninstall Dotpay_Payment -r -c `